myNotlar Logo
|

Etiketler

|

HTML sayfalarının tüm içeriği <HTML> sözdizimi ile başlayan ve </HTML> sözdizimi ile biten işaretler arasında bulunur. Küçüktür işareti (<) ile başlayıp, büyüktür işareti (>) ile biten bu sözdizimine etiket (tag) ismi verilir. Bu bölümde, aynı zamanda HTML DOM Elementlerini oluşturan HTML etiketleri (html tags) açıklanmaktadır.

HTML etiketleri içinde kullanılan HTML anahtar kelimelerinde büyük-küçük harf hassasiyeti bulunmamakla birlikte XHTML ve XML gibi işaretleme (etiketleme) lisanları ile uyum açısından küçük harf kullanılmalıdır.

  • <A>

   HTML A etiketi, bir bağlantı (link) veya bağlantı verilebilecek isimlendirilmiş bir çapa (anchor) oluşturulmasını sağlar.

  • <ABBR>

   HTML ABBR etiketi, içerdiği kelimenin, bir kelime veya kelime grubunun kısaltılmış hali olduğunu belirtir.

  • <ACRONYM>

   HTML ACRONYM etiketi, içerdiği kelimenin, bir kelime grubunun baş harflerinden oluşan bir kısaltma olduğunu belirtir. Bununla birlikte ACRONYM etiketine HTML 5'te hiç yer verilmediği için ABBR etiketi kullanımak faydalı olacaktır.

  • <ADDRESS>

   HTML ADDRESS etiketi, güncel sayfa veya sayfa yazarı hakkında imza, adres veya iletişim gibi bilgilerin belirtilmesini sağlar. ADDRESS etiketi içindeki bilgiler italik gösterilir.

  • <AREA>

   HTML AREA etiketi, MAP etiketi içinde istemci taraflı resim haritalama için bir resim üzerinde bir veya daha fazla miktarda dörtgen (rectangle), daire (circle) ve çokgen (polygon) biçimlerde bölge tanımlayarak bağlantı oluşturulmasını sağlar.

  • <B>

   HTML B etiketi, içerdiği metnin kalın (bold) gösterileceğini belirtir.

  • <BASE>

   HTML BASE etiketi, sayfa içinde kullanılacak resim ve CSS dosya bağlantıları dahil tüm bağlantılar için alan adının tanımlanmasını sağlar. BASE etiketi, HEAD etiketi içinde ve harici kaynaklara referans veren bağlantılardan önce kullanılmalıdır.

  • <BDO>

   HTML BDO etiketi, sayfa yorumlanırken içerdiği metnin yönünün yönlendirme algoritmasından hariç tutularak dir özelliği ile belirtilen yönde gösterilmesini sağlar.

  • <BIG>

   HTML BIG etiketi, içerdiği metnin yazı tipini değiştirmeden biraz daha büyük gösterilmesini sağlar. Bir kereden fazla kullanıldığında ilgili metnin daha da büyümesini sağlar.

  • <BLOCKQUOTE>

   HTML BLOCKQUOTE etiketi, içerdiği metnin geniş bir alıntı içeriği olduğunu belirtir. BLOCKQUOTE etiketinin içeriği blok olarak gösterilir.

  • <BODY>

   HTML BODY etiketi, düz metin, resimler ve diğer görsel temalar gibi sayfanın gövdesini oluşturan içeriğin başlangıcını ve sonunu tanımlar.

  • <BR>

   HTML BR etiketi, düz metin içeriğinde bir satır alta geçilmesini sağlar.

  • <BUTTON>

   HTML BUTTON etiketi, INPUT type=button etiketi ile oluşturulan düğmeden biraz daha gelişmiş bir düğme (button) kontrolü oluşturulmasını sağlar. BUTTON etiketi içinde IMG etiketi kullanılarak buton üzerinde göstermek için bir resim eklenebilir.

  • <CANVAS>

   HTML CANVAS etiketi, çizim, grafik ve diğer görsel ögeleri oluşturmak için kullanılabilen çözünürlüğe bağlı bir bit eşlem (bitmap) tuvali (canvas) oluşturulmasını sağlar.

  • <CAPTION>

   HTML CAPTION etiketi, TABLE etiketi içinde sadece bir kere kullanılarak, oluşturulan tablo için başlık niteliğinde kısa açıklama belirtilmesini sağlar. Daha geniş bir açıklama için summary özelliği kullanılmalıdır.

  • <CITE>

   HTML CITE etiketi, bir kitaba, gazeteye veya basılı bir kaynağa atıfta bulunulmasını sağlar. Tarayıcılarda içeriği yatık (italik) olarak gösterilir.

  • <CODE>

   HTML CODE etiketi, içerdiği metnin bilgisayar kod parçası olduğunu belirtir. P etiketi gibi metin bloklarının içinde kullanılması durumunda blok ile uyumlu gösterilerek, metni kesintiye uğratmaz. İçerdiği metin sabit genişlikli font ile gösterilir.

  • <COL>

   HTML COL etiketi, COLGROUP etiketi içinde kullanılarak bir veya daha fazla sütunun (içerdiği hücrelerin) ortak özeliklerinin belirtilmesini sağlar.

  • <COLGROUP>

   HTML COLGROUP etiketi, TABLE etiketi içinde COL etiketlerini içererek, bunlar ile oluşturulan sütunlardan sütun grupları oluşturulmasını sağlar.

  • <DD>

   HTML DD etiketi, DL etiketi ile oluşturulan terim listesinde DT etiketi ile tanımlanan terimin açıklamasını belirtir. DD elementi, DT elementine göre soldan daha girintili olarak gösterilir.

  • <DEL>

   HTML DEL etiketi, içerdiği metnin doküman yayınlandıktan sonra silindiğini belirtir. DEL etiketi, dokümanın farklı versiyonları arasındaki değişiklikleri karşılaştırmak amacıyla kullanılır.

  • <DFN>

   HTML DFN etiketi, içerdiği metnin bir terimin tanımı/açıklaması olduğunun belirtilmesini sağlar.

  • <DIV>

   HTML DIV etiketi, isteğe bağlı verilerin gösterilmesi için yapısal ve görsel bir blok oluşturulmasını sağlar. DIV etiketi bir blok oluşturduğu için bir metnin içinde kullanılması durumunda ilgili metni kesecektir.

  • <DL>

   HTML DL etiketi, terimler ve açıklamalarını içeren bir tanım listesi oluşturulmasını sağlar. Terimler DT, açıklamaları ise DD etiketleri ile oluşturulur.

  • <DT>

   HTML DT etiketi, DL etiketi ile oluşturulan terim listesindeki terimi belirtir.

  • <EM>

   HTML EM (emphasize) etiketi, içerdiği metnin yatık (italik) gösterilerek öneminin vurgulanmasını sağlar.

  • <FIELDSET>

   HTML FIELDSET etiketi, form üzerinde birbirleri ile ilişkili girişler, etiketler ve diğer kontrollerin gruplandırılmasını sağlar.

  • <FORM>

   HTML FORM etiketi, diğer tüm form kontrollerini oluşturan etiketleri içine alarak kullanıcının veri girişi yapmasını sağlayan bir yapı tanımlar. Bu yapı içine metin giriş kutuları, listeler, seçim kutuları, düğmeler vb. gibi kontroller eklenebilir.

  • <FRAME>

   HTML FRAME etiketi, FRAMESET etiketi içinde kullanılarak belirtilen bir adresteki sayfanın gösterilmesi için tek bir çerçeve (frame) oluşturulmasını sağlar.

  • <FRAMESET>

   HTML FRAMESET etiketi, sayfada çerçeve (frame) dizisi oluşturulmasını ve genişlik ve yükseklik gibi bazı özelliklerinin belirlenmesini sağlar. FRAMESET etiketi kullanılan sayfalarda BODY etiketi kullanılmaz.

  • <H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6>

   HTML H1, H2, H3, H4, H5 ve H6 başlık etiketleri, önem derecesine göre başlık oluşturulmasını sağlar. En önemli başlık etiketi olan H1 etiketi varsayılan olarak en büyük, H6 ise en küçük gösterilen etikettir.

  • <HEAD>

   HTML HEAD etiketi, doküman hakkında verilerin tutulduğu başlık bölümünü tanımlar. Bu veriler sayfada gösterilmeyen fakat, sayfanın başlığı, anahtar kelimeleri ve kısa açıklaması gibi değerlerin tarayıcılara ve arama motorlarına sağlayan verilerdir.

  • <HR>

   HTML HR etiketi, sayfanın eklendiği yerinde yatay çizgi oluşturulmasını sağlar.

  • <HTML>

   HTML etiketi, tüm HTML etiketlerini içererek dokümanı tanımlar.

  • <I>

   HTML I (italic) etiketi, içerdiği metnin eğik (italik) olarak gösterilmesini sağlar.

  • <IFRAME>

   HTML IFRAME etiketi, güncel sayfa içinde farklı bir sayfa veya dokümanı göstermek amacıyla iç çerçeve oluşturulmasını sağlar.

  • <IMG>

   HTML IMG etiketi, sayfaya resim veya video eklenmesini sağlar. HTML sayfalarındaki resimler, dokümana dahil değildir. img elementinin src parametresi ile resmin bulunduğu adrese referans verilerek tarayıcının resmi yüklemesi sağlanır.

  • <INPUT type=button>

   HTML INPUT type=button etiketi, düğme (button) form kontrolü oluşturulmasını sağlar.

  • <INPUT type=checkbox>

   HTML INPUT type=checkbox etiketi, seçim kutusu (check box) form kontrolü oluşturulmasını sağlar.

  • <INPUT type=file>

   HTML INPUT type=file etiketi, bir metin kutusu (textbox) ve gözat (browse) butonu ile sunucuya dosya gönderme/yükleme (upload) kontrolü oluşturulmasını sağlar.

  • <INPUT type=hidden>

   HTML INPUT type=hidden etiketi, sayfada gösterilmeyecek gizli bir değer tanımlamak için kullanılan bir form kontrolü oluşturulmasını sağlar.

  • <INPUT type=image>

   HTML INPUT type=image etiketi, resimli buton oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan bu resimli butona tıklandığında resmin üzerinde tıklanan konumun soldan ve üstten uzaklıkları kontrol ismi ile birlikte sayfa adresine eklenip sunucuya gönderilir.

  • <INPUT type=password>

   HTML INPUT type=password etiketi, girilen karakterlerin maskelenerek gösterilmediği tek satırlık bir metin giriş kontrolü (password textbox) oluşturulmasını sağlar.

  • <INPUT type=radio>

   HTML INPUT type=radio etiketi, birbirleri ile ilişkili fakat sadece birinin seçilebileceği radyo düğmesi (radio button / option button) oluşturulmasını sağlar.

  • <INPUT type=reset>

   HTML INPUT type=reset etiketi, kullanıcının form kontrol değerlerini varsayılan değerlerine alarak sıfırlayabileceği (reset) bir düğme (button) kontrolü oluşturulmasını sağlar. Butona basıldığı zaman form girişlerindeki tüm değerler temizlenir.

  • <INPUT type=submit>

   HTML INPUT type=submit etiketi, kullanıcının formu göndermesini sağlayan bir düğme (button) kontrolü oluşturulmasını sağlar.

  • <INPUT type=text>

   HTML INPUT type=text etiketi, tek satırlık metin giriş kontrolü (textbox) oluşturulmasını sağlar.

  • <INPUT>

   HTML INPUT etiketi, sunucuya veri göndermek için kullanılacak farklı tiplerde form giriş kontrollerinin oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan bu form kontrolleri sunucuya veri gönderecekleri için mutlaka name özelliklerinin belirtilmesi gerekir.

  • <INS>

   HTML INS etiketi, içerdiği metnin doküman yayınlandıktan sonra eklendiğini belirtir. INS etiketi, dokümanın farklı versiyonları arasındaki değişiklikleri karşılaştırmak amacıyla kullanılır.

  • <KBD>

   HTML KBD etiketi, içerdiği metnin DOS ekranındaki gibi sabit genişlikte gösterileceğini belirtir.

  • <LABEL>

   HTML LABEL etiketi, form kontrolleri için tanımlayıcı etiket oluşturulmasını sağlar. LABEL etiketi ile oluşturulan tanımlayıcı etiketin herhangi bir form kontrolü ile ilişkilendirilmesi için for özelliğine ilgili elementin id özelliği atanmalıdır.

  • <LEGEND>

   HTML LEGEND etiketi, FIELDSET etiketi içinde ilk elementi olarak kullanılarak, gruplandırılan bölgeye bir başlık atanmasını sağlar.

  • <LI>

   HTML LI etiketi, UL ve OL etiketleri ile oluşturulan listelerde tek bir liste elemanının tanımlanmasını sağlar. UL elementi altında kullanıldığında bir yer imi işareti ile belirtilirken, OL elementi altında bir rakam veya harf ile belirtilir.

  • <LINK>

   HTML LINK etiketi, sayfanın HEAD alanında kullanılarak sayfanın hazırlanması için gerekli harici dokümanlara erişim ve/veya yüklenmesi için bağlantı oluşturulmasını sağlar.

  • <MAP>

   HTML MAP etiketi, istemci tarafında resim haritalama işleminde kullanılan bölgeleri tanımlayan AREA elementlerini içerir.

  • <MARQUEE>

   HTML MARQUEE etiketi, içerdiği metnin kaydırılmasını sağlayan kayan yazı kontrolü oluşturulmasını sağlar.

  • <META>

   HTML META etiketi, HEAD içinde kullanılarak, tarayıcıya ve arama motorlarına sayfa ile ilgili veriler sağlamak için kullanılır. Bu veriler, http-equiv, name ve content özellikleri kullanılarak belirtilir.

  • <NOFRAMES>

   HTML NOFRAMES etiketi, çerçeve (frame) desteği bulunmayan tarayıcılarda veya çerçevenin içeriği gösterilemediği zaman alternatif içerik gösterilmesini sağlar.

  • <NOSCRIPT>

   HTML NOSCRIPT etiketi, tarayıcıda betikler (scripts) çalıştırılamadığı zaman alternatif içerik gösterilmesini sağlar.

  • <OBJECT>

   HTML OBJECT etiketi, sayfaya isteğe bağlı bir nesne eklenmesini sağlar.

  • <OL>

   HTML OL etiketi, numaralandırılmış sıralı liste oluşturulmasını sağlar. LI etiketi ile eklenen her elemana type özelliği ile belirtilen tipte numaralandırma uygulanır. Varsayılan numaralandırma tipi '1'dir.

  • <OPTGROUP>

   HTML OPTGROUP etiketi, SELECT etiketi ile oluşturulan seçim kutusu (select box) içinde OPTION etiketleri ile oluşturulan seçeneklerin mantıksal olarak gruplandırılmasını sağlar.

  • <OPTION>

   HTML OPTION etiketi, SELECT etiketi ile oluşturulan seçim kutusu (select box) içinde tek bir seçenek oluşturulmasını sağlar.

  • <P>

   HTML P (paragraph) etiketi, sayfada paragraf oluşturulmasını sağlar.

  • <PARAM>

   HTML PARAM etiketi, OBJECT etiketinin içerdiği nesneye ilk çalışma parametrelerinin atanmasını sağlar. Parametre olarak atanan bu değerler, ilgili nesne tarafından bilinen değerlerdir. Dolayısıyla herhangi bir varsayılan değer ataması yapılamaz.

  • <PRE>

   HTML PRE etiketi, içeriğinde beyaz boşluk olarak ifade edilen, boşluk, sekme (tab) ve satır sonu gibi karakterlerin korunarak, karakterlerin sabit genişlikte gösterilmesini sağlar.

  • <Q>

   HTML Q etiketi, içerdiği metnin tırnak işaretleri arasında gösterilerek, kısa bir alıntı olduğunun belirtilmesini sağlar. Internet Explorer, 8. sürümünde tırnak işaretleri arasında gösterir. Önceki sürümlerde çift tırnak gösterilmemektedir.

  • <SAMP>

   HTML SAMP etiketi, içerdiği metnin bir programın, betiğin (script) veya kodun çalıştırılması sonucu elde edilen çıktı olduğunu belirtir.

  • <SCRIPT>

   HTML SCRIPT etiketi, çalıştırılabilir bir betik (script) tanımlanmasını veya harici dosyadan yüklenmesini sağlar. Tanımlanan bu betikler tarayıcının dahili betik yorumlayıcısı (script engine) tarafından çalıştırılır.

  • <SELECT>

   HTML SELECT etiketi, biri liste kutusu (listbox) diğeri aşağı açılır liste (drop-down list) tipinde olmak üzere iki farklı tipte seçim kutusu (select box) oluşturulmasını sağlar.

  • <SMALL>

   HTML SMALL etiketi, içerdiği metnin ufak boyutlu gösterileceğini belirtir. İçiçe bir kereden fazla kullanıldığında metnin daha da küçülmesini sağlar.

  • <SPAN>

   HTML SPAN etiketi, isteğe bağlı verilerin gösterilmesi için yapısal ve görsel bir katman oluşturulmasını sağlar. SPAN, DIV etiketinden farklı olarak bir satır içi (inline) element olduğu için metnin içinde kullanılması durumunda ilgili metni kesmez.

  • <STRONG>

   HTML STRONG etiketi, içerdiği metnin kalın (bold) gösterilerek, öneminin EM etiketine göre daha fazla vurgulanmasını sağlar.

  • <STYLE>

   HTML STYLE etiketi, HEAD alanı içinde kullanılarak, sayfadaki elementleri görsel olarak biçimlendirmek amacıyla CSS biçimlendirme kuralları (style sheet rules) tanımlanmasını sağlar.

  • <SUB>

   HTML SUB (subscript) etiketi, içerdiği metnin güncel fontun ufak puntosu ile normal karakterlerin biraz altında alt yazı olarak gösterilmesini sağlar. SUB kullanımı satır yüksekliğini az bir miktar arttırır.

  • <SUP>

   HTML SUP (superscript) etiketi, içerdiği metnin güncel fontun ufak puntosu ile normal karakterlerin biraz üstünde üst yazı olarak gösterilmesini sağlar. SUP kullanımı satır yüksekliğini az bir miktar arttırır.

  • <TABLE>

   HTML TABLE etiketi, içinde oluşturulabilen satır ve sütunlar ile çok boyutlu görsel yapılar oluşturularak organizasyonel veri sunumu yapılabilen bir tablo oluşturulmasını sağlar.

  • <TBODY>

   HTML TBODY etiketi, sadece TR, TH ve TD etiketlerini içererek tablo gövdesinin oluşturulmasını sağlar. TABLE etiketi içinde TBODY etiketi kullanılmamış olsa dahi HTML Tablo Modelinde oluşturulan tüm tablolarda tbody elementi oluşturulur.

  • <TD>

   HTML TD etiketi, TABLE etiketi ile oluşturulan tabloların satırlarındaki hücreleri oluşturarak, tabloda gösterilecek verilerin tanımlanmasını sağlar.

  • <TEXTAREA>

   HTML TEXTAREA etiketi, çok satırlı metin giriş kontrolü (textbox) oluşturulmasını sağlar.

  • <TFOOT>

   HTML TFOOT etiketi, TABLE etiketi içinde sadece bir kere kullanılarak tablonun altında gösterilecek tablo altlığı oluşturulmasını sağlar. TFOOT etiketi içindeki hücreler hem TH hem de TD ile oluşturulabilir.

  • <TH>

   HTML TH etiketi, TR etiketi altında, başlık verisi içeren hücre oluşturulmasını sağlar. Kullanım şekli itibariyle TD elementi ile aynı olan TH elementi ile oluşturulan başlık hücreleri varsayılan olarak ortalanmış ve kalın (bold) gösterilirler.

  • <THEAD>

   HTML THEAD etiketi, TABLE etiketi içinde sadece bir kere kullanılarak tablonun üstünde gösterilecek tablo başlığı oluşturulmasını sağlar. THEAD etiketi içindeki hücreler hem TH hem de TD ile oluşturulabilir.

  • <TITLE>

   HTML TITLE etiketi, HEAD etiketi içinde sadece bir kere kullanılarak sayfa içeriğini tanımlayan bir başlık eklenmesini sağlar. Atanan bu başlık, tarayıcı penceresinin başlığında gösterilir. Her HTML dokümanda mutlaka tanımlanmalıdır.

  • <TR>

   HTML TR (Table Row) etiketi, sadece TH ve TD elementlerini içererek tablonun bir satırının oluşturulmasını sağlar.

  • <TT>

   HTML TT etiketi, içerdiği metnin sabit genişliğe sahip yazı tipi (font) ile gösterilmesini sağlar.

  • <U>

   HTML U etiketi, içerdiği metnin altı çizili (underline) gösterileceğini belirtir.

  • <UL>

   HTML UL etiketi, her liste elemanının çember (circle), disk (disc) veya kare (square) tipi madde imi ile gösterildiği sırasız liste oluşturulmasını sağlar. Madde im tipi type özelliği ile belirtilir. Varsayılan type özelliği "disc" değeridir.

  • <VAR>

   HTML VAR (variable) etiketi, içerdiği metnin bir program argümanı veya değişkeni olduğunu belirtir. VAR etiketinin içerdiği metni tarayıcılar, genelde italik göstermesine karşın farklılık gösterebilir.


  Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
  E-Posta : [email protected]

  | Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |