myNotlar Logo

Karakter Kodları Listesi


Aşağıdaki tabloda HTML kodları içinde kullanılabilecek ISO Latin-1 karakter seti dahilindeki isimlendirilmiş karakter girişleri gösterilmektedir. Listede sık kullanılan bazı önemli işaretlerin/karakterlerin açıklamaları kalın olarak belirtilmiştir.

KarakterDesimal Koduİsimlendirilmiş GirişAçıklama
"""Çift Tırnak İşareti (Quotation mark)
&&&VE İşareti (Ampersand)
<&#60;&lt;Küçüktür (Less than)
>&#62;&gt;Büyüktür (Greater than)
 &#160;&nbsp;[Kesintisiz] Boşluk (Nonbreaking space)
¡&#161;&iexcl;Ters Ünlem İşareti (Inverted exclamation)
¢&#162;&cent;Sent İşareti (Cent sign)
£&#163;&pound;Sterlin İşareti (Pound sterling)
¤&#164;&curren;? General currency sign
¥&#165;&yen;[Japon] Yen İşareti (Yen sign)
¦&#166;&brvbar; veya &brkbar;Kesintili Dikey Çizgi (Broken vertical bar)
§&#167;&sect;Bölüm/Kısım İşareti (Section sign)
¨&#168;&uml; veya &die;? Diæresis / Umlaut
©&#169;&copy;Telif Hakkı (Copyright)
ª&#170;&ordf;Feminine ordinal
«&#171;&laquo;Sol guillemet (Left angle quote, guillemet left)
¬&#172;&notDeğil İşareti (Not sign)
­&#173;&shy;Tire/Eksi İşareti (Soft hyphen)
®&#174;&reg;Marka İşareti (Registered trademark)
¯&#175;&macr; veya &hibar;Macron accent
°&#176;&deg;Derece İşareti (Degree sign)
±&#177;&plusmn;Artı veya Eksi İşareti (Plus or minus)
²&#178;&sup2;Üssü 2 İşareti (Superscript two)
³&#179;&sup3;Üssü 3 İşareti (Superscript three)
´&#180;&acute;Acute accent
µ&#181;&micro;Mikro İşareti (Micro sign)
&#182;&para;Paragraf İşareti (Paragraph sign)
·&#183;&middot;Middle dot
¸&#184;&cedil;Cedilla
¹&#185;&sup1;Üssü 1 İşareti (Superscript one)
º&#186;&ordm;Masculine ordinal
»&#187;&raquo;Sağ Guillemet (Right angle quote, guillemet right)
¼&#188;&frac14;1 Bölü 4 (Fraction one-fourth)
½&#189;&frac12;1 Bölü 2 (Fraction one-half)
¾&#190;&frac34;3 Bölü 4 (Fraction three-fourths)
¿&#191;&iquest;Ters Soru İşareti (Inverted question mark)
À&#192;&Agrave;Capital A, grave accent
Á&#193;&Aacute;Capital A, acute accent
Â&#194;&Acirc;Capital A, circumflex
Ã&#195;&Atilde;Capital A, tilde
Ä&#196;&Auml;Capital A, diæresis / umlaut
Å&#197;&Aring;Capital A, ring
Æ&#198;&AElig;Capital AE ligature
Ç&#199;&Ccedil;Capital C, cedilla
È&#200;&Egrave;Capital E, grave accent
É&#201;&Eacute;Capital E, acute accent
Ê&#202;&Ecirc;Capital E, circumflex
Ë&#203;&Euml;Capital E, diæresis / umlaut
Ì&#204;&Igrave;Capital I, grave accent
Í&#205;&Iacute;Capital I, acute accent
Î&#206;&Icirc;Capital I, circumflex
Ï&#207;&Iuml;Capital I, diæresis / umlaut
Ð&#208;&ETH;Capital Eth, Icelandic
Ñ&#209;&Ntilde;Capital N, tilde
Ò&#210;&Ograve;Capital O, grave accent
Ó&#211;&Oacute;Capital O, acute accent
Ô&#212;&Ocirc;Capital O, circumflex
Õ&#213;&Otilde;Capital O, tilde
Ö&#214;&Ouml;Capital O, diæresis / umlaut
×&#215;&times;Multiply sign
Ø&#216;&Oslash;Capital O, slash
Ù&#217;&Ugrave;Capital U, grave accent
Ú&#218;&Uacute;Capital U, acute accent
Û&#219;&Ucirc;Capital U, circumflex
Ü&#220;&Uuml;Capital U, diæresis / umlaut
Ý&#221;&Yacute;Capital Y, acute accent
Þ&#222;&THORN;Capital Thorn, Icelandic
ß&#223;&szlig;Small sharp s, German sz
à&#224;&agrave;Small a, grave accent
á&#225;&aacute;Small a, acute accent
â&#226;&acirc;Small a, circumflex
ã&#227;&atilde;Small a, tilde
ä&#228;&auml;Small a, diæresis / umlaut
å&#229;&aring;Small a, ring
æ&#230;&aelig;Small ae ligature
ç&#231;&ccedil;Small c, cedilla
è&#232;&egrave;Small e, grave accent
é&#233;&eacute;Small e, acute accent
ê&#234;&ecirc;Small e, circumflex
ë&#235;&euml;Small e, diæresis / umlaut
ì&#236;&igrave;Small i, grave accent
í&#237;&iacute;Small i, acute accent
î&#238;&icirc;Small i, circumflex
ï&#239;&iuml;Small i, diæresis / umlaut
ð&#240;&eth;Small eth, Icelandic
ñ&#241;&ntilde;Small n, tilde
ò&#242;&ograve;Small o, grave accent
ó&#243;&oacute;Small o, acute accent
ô&#244;&ocirc;Small o, circumflex
õ&#245;&otilde;Small o, tilde
ö&#246;&ouml;Small o, diæresis / umlaut
÷&#247;&divide;Bölü İşareti (Division sign)
ø&#248;&oslash;Small o, slash
ù&#249;&ugrave;Small u, grave accent
ú&#250;&uacute;Small u, acute accent
û&#251;&ucirc;Small u, circumflex
ü&#252;&uuml;Small u, diæresis / umlaut
ý&#253;&yacute;Small y, acute accent
þ&#254;&thorn;Small thorn, Icelandic
ÿ&#255;&yuml;Small y, diæresis / umlaut

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |