myNotlar Logo
|

Özellikler

|

HTML etiketlerinin neredeyse tamamı temel özellikler olarak id, class, dir, style, lang ve title özelliklerine sahiptir. Geri kalan tüm özellikler elementlerin niteliğine göre değişiklik gösteren ya kendine has ya da diğer bazı elementlerle ortak özelliklerdir. Bu bölümde HTML Elementlerin özellikleri açıklanmaktadır.

 • className/class

  JavaScript className ve HTML class özelliği, elemente bir veya aralarında boşluk bırakarak birden fazla sınıf ismi atanmasını sağlar. Sınıf isimleri genel olarak CSS stil şablonlarında sınıf seçicisi olarak kullanılır.

 • dir

  HTML & JavaScript dir özelliği, elementin içerdiği düz metnin yönünü soldan-sağa veya sağdan-sola olarak belirtir.

 • id

  HTML & JavaScript id özelliği, elemente kimlik niteliğinde eşsiz bir isim atanmasını sağlar. Atanan bu isim bir rakam ve altçizgi (_) hariç özel bir karakter ile başlamamalıdır.

 • lang

  HTML & JavaScript lang özelliği, elementin özellik değerlerinde ve metin içeriğinde temel alınacak lisanı belirler. Lisan Kodları listesinde belirtilen 2 harfli lisan kodlarından birini alabilir. Ayrıca 2 harfli ülke kodu belirtilebilir.

 • style

  HTML & JavaScript style özelliği, element için biçimlendirme (CSS) kuralları tanımlanmasını sağlar. Bu özellik içinde tanımlanan CSS kuralları sadece ilgili element için geçerlidir.

 • title

  HTML & JavaScript title özelliği, element hakkında tanımlayıcı kısa bilgi belirtilmesini sağlar. Bazı tarayıcılar, bu kısa bilgiyi elementin üzerine gelindiğinde ipucu (tooltip) olarak gösterir.

 • abbr

  HTML & JavaScript abbr özelliği, TH veya TD ile oluşturulan bir tablo (table) hücresinin içerdiği metnin anlaşılır düzeydeki kısaltmasını belirtir. Görsel olmayan tarayıcılarda yorumlanır.

 • accept

  HTML & JavaScript input.accept özelliği, input type=file FORM kontrolünde sunucunun kabul ettiği mime tiplerinin belirtilmesini sağlar. Tarayıcı, 'Dosya Aç' penceresinde açılacak dosya tipi olarak bu dosya tiplerini gösterecektir.

 • acceptCharset

  HTML & JavaScript accept-charset özelliği, FORM kontrollerine girilen verilerin işlenmesi için sunucunun kabul ettiği karakter kodlamalarının belirtilmesini sağlar. Girilen karakter kodlamaları boşluk ve/veya virgül ile ayrılmalıdır.

 • accessKey

  HTML & JavaScript accessKey özelliği, FORM kontrolüne klavye ile erişim için bir harf atanmasını sağlar. Klavyeden ALT tuşu ile birlikte, tanımlanan harfe basıldığında ilgili elemente odaklanılırak onfocus olayını da tetiklenir.

 • action

  HTML & JavaScript form.action özelliği, FORM verilerinin gönderileceği adresin belirtilmesini sağlar. Kullanıcı, submit düğmesine bastığında veriler, method özelliği ile belirtilen yöntemle bu adrese gönderilir.

 • align

  HTML & JavaScript align özelliği, element içindeki verinin sola, ortalı, sağa veya iki yana dayalı olarak yatay hizalamasını belirler.

 • alt

  HTML & JavaScript alt özelliği, AREA, IMG veya INPUT type=image etiketleri ile gösterilecek bir resim veya görsel herhangi bir nesne gösterilemediği zaman yerine gösterilecek alternatif metnin belirtilmesini sağlar.

 • archive

  HTML & JavaScript archive özelliği, OBJECT elementi içeriğinin doğru yorumlanması ve/veya çalışması için gereken kaynak dosyaların belirtilmesini sağlar.

 • axis

  HTML & JavaScript axis özelliği, TH veya TD elementleri ile oluşturulan hücreye bir veya daha fazla kategori ismi atanması ile tablo hücrelerinin mantıksal bir kategori içine alınmasını veya sütunların mantıksal olarak gruplandırılmasını sağlar.

 • border

  HTML & JavaScript border özelliği, IMG, OBJECT ve TABLE elementlerinin piksel cinsinden kenarlık genişliğini belirler.

 • cellPadding

  HTML & JavaScript cellPadding özelliği, TABLE etiketi ile oluşturulan bir tablonun hücreleri içinde, dört kenarında da oluşturulacak dolgu genişliğinin belirlenmesini sağlar.

 • cellSpacing

  HTML & JavaScript cellSpacing özelliği, TABLE etiketi ile oluşturulan bir tablonun hücreleri arasındaki piksel cinsinden mesafenin belirlenmesini sağlar.

 • charset

  HTML & JavaScript charset özelliği, A, LINK ve SCRIPT etiketleri ile bağlantı oluşturulan kaynağın karakter kodlamasının belirtilmesini sağlar.

 • checked

  HTML & JavaScript checked özelliği, checkbox ve radyo düğmesi (radio button) kontrollerinin varsayılan olarak seçili olup-olmama durumlarının ayarlanmasını sağlar. Radyo düğmelerindeki bir seçimi kaldırmak için başka bir düğmenin seçilmesi gerekir.

 • cite

  HTML & JavaScript cite özelliği, bir güncelleme ve/veya bir alıntının kaynağı hakkında adres belirtilerek kaynak dokümana veya mesaja atıfta bulunulmasını sağlar. cite özelliğinin sayfaya görsel bir etkisi yoktur.

 • classid

  HTML & JavaScript object.classid özelliği, nesne için sınıf veya bileşen (component) tanımlayıcısının belirtilmesini sağlar.

 • codebase

  HTML & JavaScript codebase özelliği, classid, data ve archive özellikleri ile belirtilen adreslerin (URL) çözümlenmesi için kullanılacak taban (base) adresin belirtilmesini sağlar. Varsayılan değeri güncel sayfanın adresidir.

 • codeType

  HTML & JavaScript codeType özelliği classid özelliği ile belirtilen verinin/içeriğin tipinin belirtilmesini sağlar. İçerik tipi ayrıca, İnternet Ortam Tipi (Internet Media Type) veya MIME Tipi (MIME type) olarak adlandırılır.

 • cols (FRAMESET)

  HTML & JavaScript cols özelliği, FRAMESET etiketi içinde FRAME etiketi ile oluşturulan çerçevelerin genişliklerinin belirlenmesini sağlar.

 • cols (TEXTAREA)

  HTML & JavaScript cols özelliği, TEXTAREA kontrolünün karakter olarak genişliğinin belirlenmesini sağlar.

 • colSpan

  HTML & JavaScript colSpan özelliği, TD ve TH etiketlerinde kullanılarak yatay olarak birleştirilecek hücre miktarının belirtilmesini sağlar. Birleştirilen tüm hücreler tek bir hücre olacağı için birleştirilen hücrelerin kaldırılması gerekir.

 • content

  HTML & JavaScript meta.content özelliği, name veya http-equiv özellikleri ile bildirilen başlık bilgisinin değerini ayarlar.

 • coords

  HTML & JavaScript coords özelliği, resim haritalama verisini tanımlayan AREA etiketinin shape özelliği ile belirtilen şeklin, konum, boyut ve/veya şekli oluşturan değerlerinin belirtilmesini sağlar.

 • data

  HTML & JavaScript data özelliği, nesne verisinin bulunduğu adresin (URL) belirtilmesini sağlar. Eğer, OBJECT etiketinde codebase özelliği ile bir taban adresi (URI) belirtildiyse bu adres ile birlikte kullanılır/yorumlanır.

 • dateTime

  HTML & JavaScript dateTime özelliği, DEL ve INS elementleri ile belirtilen güncellemenin/değişimin ne zaman yapıldığı ile ilgili tarih ve saat bilgisinin belirtilmesini sağlar.

 • declare

  HTML & JavaScript declare özelliği, OBJECT etiketi ile tanımlanan nesnenin sadece bir bildirim olarak belirtilmesini sağlar. Nesne tanımlanır fakat, bir örneği oluşturulmaz.

 • defer

  HTML & JavaScript defer özelliği, SCRIPT etiketinin içerdiği betiğin hemen çalıştırılmayarak, ertelenip sayfa tam olarak yüklendikten sonra çalıştırılmasını sağlar. HTML 4 önergesinde bildirilen defer özelliğini sadece Internet Explorer destekler.

 • direction

  HTML & JavaScript direction özelliği, MARQUEE etiketi içindeki yazının sağa, sola, aşağı ve yukarı olmak üzere kaydırılacağı yönü belirler.

 • disabled

  HTML & JavaScript disabled özelliği, ilgili FORM kontrolünün pasifleştirilerek kullanıcı girişlerine kapatılmasını sağlar.

 • for/htmlFor

  HTML for & JavaScript htmlFor özelliği, LABEL etiketi ile bir FORM kontrolü için oluşturulan etiketin ait olduğu form kontrollünün id özelliği ile belirtilmesini sağlar.

 • frame (TABLE)

  HTML & JavaScript table.frame özelliği, bir tablonun dış kenarlıklarının uygulanacağı kenarların belirlenmesini sağlar. Internet Explorer kenarlık kurallarını HTML 4 önergesinden farklı olarak hücrelere de uygular.

 • frameBorder

  HTML & JavaScript frameBorder özelliği, FRAME ve IFRAME etiketleri ile oluşturulan çerçevelerin diğer bitişik çerçeveler ile arasında ayırıcı nitelikte kenarlık gösterilip-gösterilmeyeceğini belirler.

 • headers

  HTML & JavaScript headers özelliği, TH veya TD etiketi ile oluşturulan veri hücresinin içerdiği veri ile ilgili başlık bilgisi sağlayan başlık hücrelerinin belirtilmesini sağlar. Başlık hücreleri id özellikleri ile belirtilir.

 • height

  HTML & JavaScript height özelliği, elementin piksel cinsinden veya yüzde oranı ile yüksekliğinin belirlenmesini sağlar. Resimlerde, width özelliği de değişerek özgün yükseklik değerinde kalmaz.

 • href

  HTML & JavaScript href (hyper-reference) özelliği, bir ağ kaynağına (URL) bağlantı (link) oluşturulmasını veya HTML A etiketi ile aynı sayfa içindeki bir konuma işaret eden "#capa" şeklindeki çapaya bağlantı oluşturulmasını sağlar.

 • hreflang

  HTML & JavaScript hreflang özelliği, href özelliği ile belirtilen ağ kaynağının lisan kodunun belirtilmesini sağlar. Lisan Kodları listesinde belirtilen bir lisan kodu ile birlikte Ülke Kodları listesinde belirtilen bir ülke kodu alabilir.

 • http-equiv/httpEquiv

  HTML & JavaScript meta.httpEquiv (http-equiv) özelliği sayfaya HTTP başlığı eklenmesini sağlar. Başlığın değeri ayrıca content özelliği ile belirtilir. Bu özellik ile birlikte aynı etiket içinde name özelliği kullanılmamalıdır.

 • isMap

  HTML & JavaScript img.isMap özelliği, resim üzerinde sunucu taraflı resim haritalama uygulandığını belirtir. Resim üzerinde tıklanan konumun soldan ve üstten uzaklığı sunucuya gönderilir.

 • longdesc

  HTML & JavaScript longdesc özelliği, ilgili elementin içeriği hakkında geniş açıklamanın bulunduğu sayfanın veya dosyanın adresinin belirtilmesini sağlar.

 • loop

  HTML & JavaScript loop özelliği, MARQUEE etiketi içindeki metnin kaydırılacağı tur miktarını belirler. Eğer tur miktarı belirtildiyse bittikten sonra marquee etiketinin içerdiği metin gösterilmez.

 • marginHeight

  HTML & JavaScript marginHeight özelliği, FRAME ve IFRAME etiketleri ile oluşturulan çerçevelerin içeriklerinin üst ve alt marjlarını belirler.

 • marginWidth

  HTML & JavaScript marginWidth özelliği, FRAME ve IFRAME etiketleri ile oluşturulan çerçevelerin içeriklerinin sol ve sağ marjlarını belirler.

 • maxLength

  HTML & JavaScript maxlength özelliği, INPUT etiketi ile oluşturulan textbox ve password giriş kontrollerine girilebilecek en fazla karakter miktarını belirler.

 • media

  HTML & JavaScript media özelliği, CSS stil şablonlarının geçerli olacağı hedef medyanın belirlenmesini sağlar. Virgül ile ayrılarak birden fazla ortam değeri belirtilebilir. Varsayılan olarak "screen" değerindedir.

 • method

  HTML & JavaScript method özelliği, form verilerinin sunucuya gönderilme yöntemini belirtir. HTML form verileri GET ve POST olmak üzere iki şekilde sunucuya gönderilebilir.

 • multiple

  HTML & JavaScript multiple özelliği, SELECT etiketi ile oluşturulan seçim listesi içinde CTRL tuşu kullanılarak birden fazla seçim yapılabilmesini sağlar.

 • name

  HTML & JavaScript name özelliği, elemente eşsiz bir isim atanmasını sağlar. Genel olarak form kontrollerinde kullanılan name özelliği FORM ile sunucuya gönderilerek ilgili kontrolü sunucuda tanımlamak için kullanılır.

 • name (FRAME, IFRAME)

  HTML & JavaScript name özelliği, FRAME veya IFRAME etiketleri ile oluşturulan çerçeveye bir isim atanmasını sağlar. Atanan bu isim linklerin target özelliklerinde kullanılarak ilgili bağlantının isimlendirilen çerçeve içinde açılması sağlanır.

 • name (META)

  HTML & JavaScript name özelliği, META etiketleri olarak da tanımlanan bir özellik ismi belirtilmesini sağlar. Belirtilen bu özelliğin değeri ayrıca content özelliği ile atanır. name özelliği kullanıldığında http-equiv özelliği kullanılmamalıdır.

 • name (PARAM)

  HTML & JavaScript name özelliği, PARAM etiketi tarafından aktarılacağı nesne tarafından bilinen bir çalışma zamanı parametresinin isminin belirtilmesini sağlar.

 • noHref

  HTML & JavaScript area.noHref özelliği, resim haritalama için tanımlanan bölgenin herhangi bir kaynağa/linke işaret etmeyeceğini belirtir. Ayrıca href özelliği de kullanılırsa nohref özelliğinin geçerliliği kalmaz.

 • noResize

  HTML & JavaScript frame.noResize özelliği, varsayılan olarak tekrar boyutlandırılabilen çerçevelerin boyutlandırılmasını engeller.

 • readOnly

  HTML & JavaScript input.readonly özelliği, textbox ve password giriş kontrollerine giriş yapılmasını engelleyerek içerdikleri değerlerin sadece okunabilir olmasını sağlar.

 • rel

  HTML & JavaScript rel (relationship) özelliği, A ve LINK etiketlerinin href özelliği ile oluşturulan bağlantılarda ileri yönlü bağlantı ilişkisini tanımlayarak, güncel sayfanın link verilen kaynak ile ilişkisinin belirtilmesini sağlar.

 • rev

  HTML & JavaScript rev (reverse) özelliği, A ve LINK etiketlerinin href özelliği ile oluşturulan bağlantılarda ters yönlü bağlantı ilişkisini tanımlayarak, bağlantı oluşturulan kaynağın güncel sayfa ile ilişkisinin belirtilmesini sağlar.

 • rows (FRAMESET)

  HTML & JavaScript rows özelliği, FRAMESET etiketi içinde FRAME etiketi ile oluşturulan çerçevelerin yüksekliklerinin belirlenmesini sağlar.

 • rows (TEXTAREA)

  HTML & JavaScript rows özelliği, TEXTAREA FORM kontrolünde gösterilecek satır miktarının belirlenmesini sağlar.

 • rowSpan

  HTML & JavaScript rowSpan özelliği, TD ve TH etiketlerinde kullanılarak dikey konumda aşağı doğru hücrelerin birleştirilmesini sağlar. Birleştirilen diğer TD veya TH etiketlerinin kaldırılması gerekir.

 • rules

  HTML & JavaScript table.rules özelliği, tablo hücrelerine uygulanacak kenarlıkların, satırlar, sütunlar ve gruplar olmak üzere uygulanma şeklini belirler. Tablo içindeki gruplar THEAD, TBODY, TFOOT, COLGROUP ve COL etiketleri ile oluşturulabilir.

 • scheme

  HTML & JavaScript scheme özelliği, META etiketi için belirtilen bir özellik değerinin yorumlanmasında kullanılacak ek bilgi niteliğindeki şemaların isimlerinin belirtilmesini sağlar.

 • scope

  HTML & JavaScript scope özelliği, TH veya TD etiketleri ile oluşturulan başlık hücresinin, başlığı olduğu hücrelerin belirtilmesini sağlar. scope özelliği basit tablolar için headers özelliğinin yerine kullanılır.

 • scrollAmount

  HTML & JavaScript scrollamount özelliği, MARQUEE etiketi içinde kaydırılan yazının her hareketinde bir önceki yerleştirildiği konum ile yeni yerleştirileceği konum arasındaki piksel cinsinden farkı belirler.

 • scrollDelay

  HTML & JavaScript scrolldelay özelliği, MARQUEE etiketi içinde kaydırılan yazının her hareketinde bir önceki yerleştirildiği zaman ile sonraki yerleştirileceği zaman arasındaki milisaniye cinsinden farkı belirler.

 • scrolling

  HTML & JavaScript scrolling özelliği, FRAME ve IFRAME ile oluşturulan çerçeveler içinde kaydırma çubuklarının (scroll bars) aktif olup-olmayacağını belirler.

 • shape

  HTML & JavaScript area.shape özelliği, rect, circle ve poly değerlerini alarak, AREA etiketi ile hazırlanan tıklanabilecek bölgenin şeklini belirler. Bölgenin konum ve boyut değerleri ayrıca coords özelliği ile belirtilir.

 • size (INPUT)

  HTML & JavaScript size özelliği, INPUT type=text ve INPUT type=password kontrollerinde gösterilecek karakter miktarına göre genişliğinin ayarlanmasını sağlar.

 • size (SELECT)

  HTML & JavaScript size özelliği, SELECT kontrolünde gösterilecek seçenek miktarının belirlenmesini sağlar. 1 değeri atandığında aşağı açılır liste (drop-down list), 1'den yüksek bir değer atandığında liste kutusu (listbox) oluşturulur.

 • span

  HTML & JavaScript span özelliği, COL ve COLGROUP etiketleri ile oluşturulan sütun gruplarına dahil edilecek sütun miktarını belirler.

 • src (FRAME, IFRAME)

  HTML & JavaScript src özelliği, FRAME ve IFRAME etiketleri ile oluşturulan çerçeve içinde gösterilecek sayfanın adresinin belirtilmesini sağlar.

 • src (IMG)

  HTML & JavaScript src özelliği, IMG ve INPUT type=image etiketleri ile gösterilecek resmin adresinin belirtilmesini sağlar.

 • src (SCRIPT)

  HTML & JavaScript src özelliği, aynı veya farklı bir sunucuda bulunan harici bir betik (script) dosya adresinin belirtilerek yüklenmesini sağlar. src özelliği ile yüklenen betik dosyaları sayfa içindeki betiklerden önce çalıştırılır.

 • standby

  HTML & JavaScript standby özelliği, OBJECT etiketi ile oluşturulan nesne yüklenene kadar yerine gösterilecek metnin belirlenmesini sağlar.

 • summary

  HTML & JavaScript summary özelliği, TABLE etiketi ile oluşturulan tablonun yapısı ve/veya amacı hakkında özet bilgi belirtilmesini sağlar.

 • tabIndex

  HTML & JavaScript tabIndex özelliği, elementin sekme (tab) sırasının belirtilmesini sağlar. TAB tuşuna basıldığı zaman odaklanılabilen (focus) elementlere tabIndex özelliği ile belirtilen sıra ile geçiş yapılır.

 • target

  HTML & JavaScript target özelliği, ilgili bağlantının açılacağı pencere veya çerçevenin (frame) belirtilmesini sağlar.

 • type (A, LINK)

  HTML & JavaScript type özelliği, href özelliği ile bağlantı oluşturulan kaynağın mime tipinin belirtilerek tarayıcının hedef formatı destekleyip-desteklememesi durumuna göre tarayıcıya 'ipucu' verilmesini sağlar. Opsiyonel bir özelliktir.

 • type (BUTTON)

  HTML & JavaScript type özelliği, düğme (button) davranışını belirleyen submit, reset ve button değerlerini alarak düğme tipini belirler.

 • type (INPUT)

  HTML & JavaScript input.type özelliği, oluşturulacak form giriş kontrolünün tipini belirtir.

 • type (PARAM)

  HTML & JavaScript param.type özelliği, valuetype özelliği 'ref' olarak belirtildiği zaman value özelliği ile belirtilen kaynağın içerik tipinin belirtilmesini sağlar.

 • type (STYLE, SCRIPT)

  HTML & JavaScript type özelliği, STYLE etiketi içinde kullanılan biçimlendirme, SCRIPT etiketi içinde kullanılan betik lisanının belirtilmesini sağlar. Bu lisanlar MIME tipi (mime type) olarak belirtilir. Örn. 'text/css', 'text/javascript'

 • usemap

  HTML & JavaScript usemap özelliği, resim haritalama verilerinin bulunduğu MAP elementinin name (#name) özelliği ile birlikte URL adresinin belirtilmesini sağlar.

 • valign

  HTML & JavaScript vAlign özelliği, element içeriğinin dikey olarak üst, orta veya alta hizalanmasını sağlar.

 • value

  HTML & JavaScript value özelliği, ilgili kontrole bir değer atanmasını veya güncel değerinin alınmasını sağlar. Bu değer, form ile birlikte sunucuya gönderilir.

 • value (PARAM)

  HTML & JavaScript param.value özelliği, name özelliği ile tanımlanan parametrenin değerini belirtir.

 • valueType

  HTML & JavaScript valueType özelliği, param.value özelliğinin içerdiği değerin tipinin belirtilmesini sağlar.

 • width

  HTML & JavaScript width özelliği, elementin piksel cinsinden veya yüzde oranı ile genişliğinin belirlenmesini sağlar.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |