myNotlar Logo
|

Event

|

DOM Olay Modeli, doküman üzerinde window nesnesinden en alt elemente kadar gerçekleşebilecek bir çok olayın tanımlanmasını, dinlenmesini ve ilgili verilerin organizasyonunu sağlar. Event nesnesi ise olay modelinde bu verilerin tutulmasını ve olay yönetimi ile ilgili birkaç metod sağlar.

Terimler

 • Yakalama (Capturing) : Olay'ın hedef elemente ulaşmadan önce elementin üst elementlerinden biri tarafından tutulması işlemi
 • Dönüş (Bubbling/Event Bubble-ing) : Olay'ın hedef elementi tarafından tutulduktan sonra üst elementleri izleyerek kök elemente dönüş işlemi
 • Vazgeçilebilirlik (Cancelable) : Olayı gerçekleşmemiş gibi gösterme veya Olayı durdurma işlemi.
 • Olay Dinleyici (Event Listener) : Olay tetiklendiği zaman Event nesnesinin de değerleri ile birlikte aktarıldığı, çalıştırılacak metod. addEventListener veya Microsoft DHTML'de attachEvent metodu kullanılarak kaydedilebilir.
 • Event Nesnesi

  DOM Olay Modeli, doküman üzerinde window nesnesinden en alt elemente kadar gerçekleşebilecek bir çok olayın tanımlanmasını, dinlenmesini ve ilgili verilerin organizasyonunu sağlar. Event nesnesi ise olay modelinde bu verilerin tutulmasını ve olay yö

 • clientX ve clientY

  clientX özelliği, pencerenin içerik alanında fare işaretçisinin soldan olan uzaklığını, clientY özelliği ise üstten olan uzaklığını verir. Firefox ve Opera tarayıcılarında sadece okunabilir olan bu özelliklere Internet Explorer tarayıcısında değer a

 • event.altKey

  event.altKey özelliği, olay tetiklendiği zaman klavyede ALT tuşuna basılıp-basılmadığının öğrenilmesini sağlar.

 • event.button

  event.button özelliği, basılan fare tuşunun tamsayı değerini verir.

 • event.cancelBubble

  event.cancelBubble özelliği, olay akışı sırasında Olay'ın kök elemente dönüp-dönmediğinin öğrenilmesini veya ayarlanmasını sağlar.

 • event.charCode

  event.charCode özelliği, keypress olayında, klavyeden basılan bir tuşun unicode değerini döndürür.

 • event.ctrlKey

  event.ctrlKey özelliği, olay tetiklendiği zaman klavyede CTRL tuşuna basılıp-basılmadığının öğrenilmesini sağlar.

 • event.currentTarget

  event.currentTarget özelliği, olay akışı sırasında, içinde bulunduğu Olay dinleyicisinin kayıtlı olduğu elementin referansını verir.

 • event.eventPhase

  event.eventPhase özelliği, olay akışı sırasındaki aktif evrenin tamsayı olarak değerini verir.

 • event.initEvent()

  event.initEvent metodu, document.createEvent metodu ile oluşturulan bir Olay'ın ilk değerlerinin verilmesini sağlar.

 • event.initKeyEvent()

  event.initKeyEvent() metodu, document.createEvent('KeyboardEvent') metodu ile oluşturulan bir Klavye Olay'ının ilk değerlerinin verilmesini sağlar.

 • event.initMouseEvent()

  event.initMouseEvent() metodu, document.createEvent('MouseEvents') metodu ile oluşturulan bir Fare Olay'ının ilk değerlerinin verilmesini sağlar.

 • event.keyCode

  event.keyCode özelliği, klavyeden basılan normal veya özel bir tuşun unicode değerini verir.

 • event.preventDefault()

  event.preventDefault() metodu, vazgeçirilebilen bir Olayın ilgili element ve olay tipi için engellenmesini sağlar. Bu vazgeçirme işleminde olay akışı kesilmeyerek devam eder. Olay akışını kesmek için event.stopPropagation() metodu kullanılmalıdır.

 • event.shiftKey

  event.shiftKey özelliği, klavyede SHIFT tuşuna basılıp-basılmadığını döndürür.

 • event.stopPropagation()

  event.stopPropagation() metodu, olay akışının durdurulmasını sağlar. Eğer sadece bir element için belirli bir Olayın engellenmesi isteniyorsa bunun için event.preventDefault() metodu kullanılabilir.

 • event.target

  event.target özelliği, Olay'ın yönlendirildiği hedef elementin referansını verir.

 • event.type

  event.type özelliği, Olay'ın adını başındaki 'on' ön eki olmadan döndürür.

 • event.which

  event.which özelliği, keypress olayında keyCode özelliğinden farklı olarak basılan normal karakterin unicode değerini, keyup ve keydown olaylarında ise aynı şekilde, basılan herhangi bir tuşun, alfanümerik karakterlerin büyük harf değeri olmak üzere

 • event.x ve event.y

  x ve y özellikleri, pencerenin içerik alanında fare pozisyonunun konumunu döndürürler. event.x soldan uzaklığı, event.y üstten olan uzaklığı piksel olarak verir. Bu özelliklerin diğer tarayıcılar için alternatifleri clientX ve clientY özellikleridir

 • layerX ve layerY

  layerX ve layerY özellikleri, fare olayının gerçekleştiği katman içindeki fare işaretçisinin, üstten ve soldan uzaklıklarını verirler. Bu değerlerin Internet Explorer tarayıcısındaki karşılıkları offsetX ve offsetY özellikleridir.

 • offsetX ve offsetY

  offsetX ve offsetY özellikleri, ilgili olayın gerçekleştiği nesne/katman içinde fare işaretçisi konumunun üstten ve soldan uzaklığını verirler. Bu değerlerin Firefox tarayıcısındaki karşılıkları layerX ve layerY özellikleridir.

 • pageX ve pageY

  pageX ve pageY özellikleri, fare işaretçisi konumunun, doküman üzerinde üstten ve soldan uzaklığını verirler.

 • screenX ve screenY

  screenX ve screenY özellikleri, sistem ekranı üzerinde fare işaretçisi konumunun üstten ve soldan uzaklığını döndürürler.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar |