myNotlar Logo
|

Style

|

CSS, sayfaların ve içindeki bileşenlerin sunum kalitesini arttırmak amacıyla bir çok biçimlendirme özelliği sağlar. DOM style nesnesi ise dokümanın ve doküman altındaki elementlerin, kendilerine has CSS özelliklerine dinamik olarak erişilmesini ve/veya değiştirilmesini sağlar.

HTML elementlerinin alt nesnesi olan style nesnesi ile doküman üzerinde herhangi bir HTML elementinin kenar dolgusu (padding), arka plan (background), kenarlık (border), renk (color), yazı tipi (font) ve yerleşim (position) gibi farklı CSS özelliklerini dinamik olarak okumak ve değiştirmek mümkündür.

Bu bölüm, DOM style nesnesinin özelliklerini içermektedir.

 • CSS Ölçü Birimleri

  Bu bölüm DHTML, DOM ve CSS dahilinde kullanılan uzunluk, boyut ve konumlandırma ile ilgili ölçü birimlerini içermektedir. Temel olarak tarayıcılar, bağlantılı (relative) ve tam (absolute) olmak üzere iki türlü değer birimini kullanmaktadırlar. Bağla

 • Renk Tanımlamaları ve Gösterimleri

  JavaScript kodlarında ve HTML sayfalarda renkler, isimlendirilmiş renkler ve RGB renkleri kullanılarak belirlenmektedir. İsimlendirilmiş Renkler, 'red' ve 'green' gibi belli bir isme sahip olan renklerdir. RGB renkleri ise Kırmızı, Yeşil ve Mavi

 • Style ve CSS Özellikleri Karşılaştırmalı Listesi

  Bu liste, DOM Style nesnesinin Internet Explorer, Firefox ve Opera tarayıcılarında kullanılabilen tüm özellikleri ile karşılığı olan CSS özellik isimlerini göstermektedir. Tablonun sol tarafında DOM style nesnesinin özellikleri, sağ tarafında ise CS

 • accelerator

  accelerator özelliği, ALT tuşuna basıldığı zaman element içinde tanımlanan, tek karakterin işaretlenerek gösterilmesini sağlayan "accelerator" anahtarını içerip-içermediğini belirler. Bu gösterim, Windows 2000 ve üstü sistemlerde pencere ana menüler

 • background

  background özelliği, elementin beş farklı arka plan özelliğinin bir veya bir kaçının birden ayarlanmasını sağlar. Bu arka plan özellikleri şunlardır: backgroundAttachment, backgroundColor, backgroundImage, backgroundPosition ve backgroundRepeat

 • backgroundAttachment

  backgroundAttachment özelliği, background veya backgroundImage ile tanımlanan resmin hareketli ve sabit olmasını belirler.

 • backgroundColor

  backgroundColor özelliği, bir elementin arka plan renginin transparan veya herhangi bir RGB değerine atanmasını sağlar.

 • backgroundImage

  backgroundImage özelliği, elementin arka plan resminin belirlenmesini sağlar.

 • backgroundPosition

  backgroundPosition özelliği, arka plan resminin yerleştirileceği konumu belirler.

 • backgroundRepeat

  backgroundRepeat özelliği, arka plan resminin tekrarlanmasını ve hangi yöne tekrarlanacağını belirler.

 • border

  border özelliği, elementin üç farklı kenarlık özelliği olan borderWidth, borderStyle ve borderColor özelliklerinin hepsinin dört kenar için belirlenmesini sağlar. borderWidth, borderStyle ve borderColor özellikleri tek başlarına dört farklı kenar iç

 • borderBottom

  borderBottom özelliği, elementin alt kenarlık genişliğini ayarlayan borderBottomWidth, kenarlık biçimini ayarlayan borderBottomStyle ve rengini ayarlayan borderBottomColor özelliklerinin hepsinin birden belirlenmesini sağlar.

 • borderBottomColor

  borderBottomColor özelliği, elementin alt kenarlık (border bottom) renginin belirlenmesini sağlar.

 • borderBottomStyle

  borderBottomStyle özelliği, elementin alt kenarlık çizgi biçiminin belirlenmesini sağlar.

 • borderBottomWidth

  borderBottomWidth özelliği, elementin alt kenarlık genişliğinin belirlenmesini sağlar.

 • borderCollapse

  borderCollapse özelliği, table elementinde satır (tr) ve hücre (td-th) kenarlıklarının bitişik veya ayrı ayrı olmasını ayarlar.

 • borderColor

  borderColor özelliği, elementin dört kenarının kenarlık renklerini belirleyen borderBottomColor, borderLeftColor, borderRightColor ve borderTopColor özelliklerinin hepsinin birden belirlenmesini sağlar. Ayrıca renk belirleme işlemini 1..4 arası renk

 • borderLeft

  borderLeft özelliği, elementin sol kenarlığının biçimini, rengini ve genişliğini belirleyen borderLeftWidth, borderLeftStyle ve borderLeftColor özelliklerinin hepsinin birden tanımlanmasını sağlar.

 • borderLeftColor

  borderLeftColor özelliği, elementin sol kenarlık (border left) renginin belirlenmesini sağlar.

 • borderLeftStyle

  borderLeftStyle özelliği, elementin sol kenarlık çizgi biçiminin belirlenmesini sağlar.

 • borderLeftWidth

  borderLeftWidth özelliği, elementin sol kenarlık genişliğinin belirlenmesini sağlar.

 • borderRight

  borderRight özelliği, elementin sağ kenarlığının biçimini, rengini ve genişliğini belirleyen borderRightWidth, borderRightStyle ve borderRightColor özelliklerinin hepsinin birden belirlenmesini sağlar.

 • borderRightColor

  borderRightColor özelliği, elementin sağ kenarlık (border right) renginin belirlenmesini sağlar.

 • borderRightStyle

  borderRightStyle özelliği, elementin sağ kenarlık çizgi biçiminin belirlenmesini sağlar.

 • borderRightWidth

  borderRightWidth özelliği, elementin sağ kenarlık genişliğinin belirlenmesini sağlar.

 • borderSpacing

  borderSpacing özelliği, table ve inline-table elementlerinde yatay ve dikey hücre kenarlık boşluklarının belirlenmesini sağlar. Bu özellik sadece borderCollapse özelliğinin değeri "separate" olarak belirtildiği zaman kullanılabilir.

 • borderStyle

  borderStyle özelliği, elementin dört kenarının kenarlık çizgi biçimlerini belirleyen borderBottomStyle, borderLeftStyle, borderRightStyle ve borderTopStyle özelliklerinin hepsinin birden belirlenmesini sağlar.

 • borderTop

  borderTop özelliği, elementin üst kenarlığının biçimini, rengini ve genişliğini belirleyen borderTopWidth, borderTopStyle ve borderTopColor özelliklerinin hepsinin birden belirlenmesini sağlar.

 • borderTopColor

  borderTopColor özelliği, elementin üst kenarlık (border top) renginin belirlenmesini sağlar.

 • borderTopStyle

  borderTopStyle özelliği, elementin üst kenarlık çizgi biçiminin belirlenmesini sağlar.

 • borderTopWidth

  borderTopWidth özelliği, elementin alt kenarlık genişliğinin belirlenmesini sağlar.

 • borderWidth

  borderWidth özelliği, elementin dört kenarının kenarlık genişliklerini belirleyen borderBottomWidth, borderLeftWidth, borderRightWidth ve borderTopWidth özelliklerinin hepsinin birden belirlenmesini sağlar. Bu özelliğin kullanıldığı sayfada !DOCTYPE

 • bottom

  bottom özelliği, style.position özelliği absolute veya fixed olarak ayarlanıp rastgele yerleştirilebilen elementlerin alt kenarı ile pencerenin görünen alanının alt kenarı arasındaki mesafeyi belirler.

 • captionSide

  captionSide özelliği, table-caption elementinin (başlığının) yerleşim yerini belirler.

 • clear

  clear özelliği, elementin kendisinden önce gelen kaydırılabilir (floating) farklı bir elementin yanından aşağı taşınmasını sağlar. Başka bir ifadeyle, clear ile belirtilen yanında kaydırılabilen bir element olmasına izin vermez.

 • color

  color özelliği, elementin kenarlık (border) ve yazı rengini belirleyen ön plan (foreground) rengini ayarlar.

 • cssFloat ve styleFloat

  cssFloat ve styleFloat özellikleri, elementin onu çevreleyen ana elementi içinde kaydırılacağı yönü belirler. Sola ve sağa doğru olabilecek bu kaydırma işlemi, elementin kaydırılan yönünün diğer yanını kaplayacak şekilde, özellikle block elementleri

 • cursor

  cursor özelliği, elementin üzerine fare ile gelindiğinde gösterilecek fare işaretçisini (mouse pointer/cursor) belirler.

 • font

  font özelliği, elementin altı farklı yazı fontu özelliği olan fontStyle, fontVariant, fontWeight, fontSize, lineHeight ve fontFamily özelliklerinin hepsinin birden belirlenmesini sağlar.

 • fontFamily

  fontFamily özelliği, element içinde kullanılacak yazı tipini ve alternatif yazı tiplerini yüksek öncelikten düşük önceliğe doğru belirlenmesini sağlar. Alternatif fontlar birbirlerinden virgül ile ayrılarak belirtilir.

 • fontSize

  fontSize özelliği, yazı tipi boyutunun belirtilmesini sağlar.

 • fontStyle

  fontStyle özelliği, yazı tipini normal veya eğimli (italik) olmasını belirler.

 • fontVariant

  fontVariant özelliği, yazı tipinin boyunu değiştirmeyerek "küçültülmüş büyük harf" olarak gösterilmesini sağlar. Farklı bir ifadeyle küçük harfler yerine aynı boyda büyük harflerin kullanılmasını sağlar.

 • fontWeight

  fontWeight özelliği, yazı tipinin kalınlığının belirlenmesini sağlar.

 • height

  height özelliği, elementin içerik alanının yüksekliğini belirler. Elementin içerik alanına kenar dolgusu (padding), kenarlık genişliği (border) ve kenar payı (margin) dahil değildir. Eğer, !DOCTYPE doküman tipi belirtilmezse üst ve alt kenarlık (bor

 • left

  left özelliği, position özelliği absolute veya fixed olan elementlerin sayfa üzerinde soldan uzaklığının belirlenmesini sağlar.

 • letterSpacing

  letterSpacing özelliği, element içeriğindeki harfler arasındaki mesafenin belirlenmesini sağlar.

 • lineHeight

  lineHeight özelliği, element içindeki en düşük satır yüksekliğini belirler.

 • listStyle

  listStyle özelliği, elementin üç farklı liste biçimi özellikleri olan listStyleImage, listStylePosition ve listStyleType özelliklerinin hepsinin birden belirlenmesini sağlar. UL, OL ve LI elementlerinde kullanılabilen CSS list-style özelliği, ayrıca

 • listStyleImage

  listStyleImage özelliği, UL, OL ve LI elementlerinde ve display özelliği list-item olarak tanımlanmış elementlerde liste imi olarak gösterilecek resmin belirlenmesini sağlar.

 • listStylePosition

  listStylePosition özelliği, UL, OL ve LI elementlerinde ve display özelliği list-item olarak tanımlanmış elementlerde liste iminin, element sınırları içinde veya dışında olmasını belirler.

 • listStyleType

  listStyleType özelliği, UL, OL ve LI elementlerinde ve display özelliği list-item olarak tanımlanmış elementlerde liste iminin biçimini belirler.

 • margin

  margin özelliği, elementin dört kenarının dış kenar paylarının genişliklerinin belirlenmesini sağlar. Ayrıca kenar payları her kenar için ayrı ayrı marginBottom, marginTop, marginLeft ve marginRight özellikleri ile belirtilebilir.

 • marginBottom

  marginBottom özelliği, elementin alt kenarının dış kenar payı genişliğinin belirlenmesini sağlar.Ayrıca tüm kenar paylarının belirtilmesini sağlayan margin özelliğiyle de belirlenebilir.

 • marginLeft

  marginLeft özelliği, elementin sol kenarının dış kenar payı genişliğinin belirlenmesini sağlar. Ayrıca tüm kenar paylarının belirtilmesini sağlayan margin özelliğiyle de belirlenebilir.

 • marginRight

  marginRight özelliği, elementin sağ kenarının dış kenar payı genişliğinin belirlenmesini sağlar. Ayrıca tüm kenar paylarının belirtilmesini sağlayan margin özelliğiyle de belirlenebilir.

 • marginTop

  marginTop özelliği, elementin üst kenarının dış kenar payı genişliğinin belirlenmesini sağlar. Ayrıca tüm kenar paylarının belirtilmesini sağlayan margin özelliğiyle de belirlenebilir.

 • maxHeight

  maxHeight özelliği, elementin ulaşacağı en fazla yükseklik değerini belirler. Bu özelliğin IE 7+ sürümlerinde kullanılabilmesi için !DOCTYPE ile doküman tipinin tanımlanması gereklidir.

 • maxWidth

  maxWidth özelliği, elementin ulaşacağı en fazla genişlik değerini belirler. Bu özelliğin IE 7+ sürümlerinde kullanılabilmesi için !DOCTYPE ile doküman tipinin belirtilmesi gereklidir.

 • minHeight

  minHeight özelliği, elementin olabilecek en az yükseklik değerini belirler. Bu özelliğin IE 7+ sürümlerinde kullanılabilmesi için !DOCTYPE ile doküman tipinin tanımlanması gereklidir.

 • minWidth

  minWidth özelliği, elementin olabilecek en az genişlik değerinin belirlenmesini sağlar. Bu özelliğin IE 7+ sürümlerinde kullanılabilmesi için !DOCTYPE ile doküman tipinin tanımlanması gereklidir.

 • opacity

  opacity özelliği, elementin saydamlık/şeffaflık oranını belirler.

 • overflow

  overflow özelliği, blok elementlerinde bir içerik taşması durumunda içeriğin gösterilme şeklini belirler.

 • padding

  padding özelliği, elementin içeriği ile kenarlığı arasındaki dolgu genişliğini belirler.

 • paddingBottom

  paddingBottom özelliği, elementin alt kenarının içerik ile kenarlık (border) arasındaki dolgu genişliğinin belirlenmesini sağlar. Ayrıca bu işlem tüm kenar paylarının belirtilmesini sağlayan padding özelliğiyle de yapılabilir.

 • paddingLeft

  paddingLeft özelliği, elementin sol kenarının içerik ile kenarlık (border) arasındaki dolgu genişliğinin belirlenmesini sağlar. Ayrıca bu işlem tüm kenar paylarının belirtilmesini sağlayan padding özelliğiyle de yapılabilir.

 • paddingRight

  paddingRight özelliği, elementin sağ kenarının içerik ile kenarlık (border) arasındaki dolgu genişliğinin belirlenmesini sağlar. Ayrıca bu işlem tüm kenar paylarının belirtilmesini sağlayan padding özelliğiyle de yapılabilir.

 • paddingTop

  paddingTop özelliği, elementin üst kenarının içerik ile kenarlık (border) arasındaki dolgu genişliğinin belirlenmesini sağlar. Ayrıca bu işlem tüm kenar paylarının belirtilmesini sağlayan padding özelliğiyle de yapılabilir.

 • position

  position özelliği, elementin sayfa üzerinde veya ana elementi içinde yerleştirilme şeklini belirler.

 • right

  right özelliği, position özelliği absolute, relative veya fixed olarak belirtilmiş elementlerin sayfa veya ana elementi içindeki sağdan uzaklığının belirlenmesini sağlar.

 • textAlign

  textAlign özelliği, element içindeki metnin yaslama şeklini belirler.

 • textDecoration

  textDecoration özelliği, element içeriğindeki metnin süsleme şeklini belirler.

 • textIndent

  textIndent özelliği, element içeriğinde kullanılan metnin ilk satırlarının girintisini (paragraf başı) ayarlar.

 • textTransform

  textTransform özelliği, element içinde kullanılanıl metnin gösterilme biçimini belirler.

 • top

  top özelliği, position özelliği absolute, relative veya fixed olarak belirtilmiş elementlerin sayfa veya ana elementi içindeki üstten uzaklığının belirlenmesini sağlar.

 • visibility

  visibility özelliği, elementin görünür olup-olmadığını belirler. Bu görünmezliği, elementin kendisini görünmez yaparken, sayfa/doküman üzerinde kapladığı alanı boş alan olarak göstererek gerçekleştirir. Sadece tr elementine visibility özelliğinin co

 • width

  width özelliği, elementin içerik alanının genişliğini belirler. Elementin içerik alanına kenar dolgusu (padding), kenarlık genişliği (border) ve kenar payı (margin) dahil değildir. Eğer, !DOCTYPE doküman tipi belirtilmezse sol ve sağ kenarlık (borde

 • wordSpacing

  wordSpacing özelliği, element içeriğindeki kelimeler arasındaki boşluğun belirlenmesini sağlar.

 • zIndex

  zIndex özelliği, üst-üste yerleştirilebilen (istiflenebilen) elementlerde, elementin katman sırasının belirlenmesini sağlar.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |