myNotlar Logo

String Nesnesi


Kullanıcı ile etkileşimli diğer tüm programlama lisanlarında da olduğu gibi JavaScript'te de String, görünen veya görünmeyen karakterlerin bir dizisini ifade eder. JavaScript String Nesnesi ise karakter dizilerinin kullanılmasını sağlayan HTML tabanlı veya HTML tabanlı olmayan özellikler ve metotlar içerir. Görünen karakterler, herhangi bir karakteri, görünmeyen karakterler ise satır sonu, tab, kontrol karakterleri gibi özel karakterleri ifade eder.

String Nesnesinin Oluşturulması

new String(kelime);
  • kelime : Herhangi bir karakter dizisi

Bir String - Karakter dizisi ile String Nesnesi karıştırılmamalıdır. Aşağıda bir String ve String nesnesinin oluşturulması gösterilmektedir.

degisken1 = "karakter dizisi";
degisken2 = new String("karakter dizisi");

Burada degisken1 karakter dizisini, degisken2 ise String Nesnesini gösterir. İki ifade de ne kadar farklı anlama gelseler de karakter dizisini işaret eden bir değişken ile String nesnesinin özelliklerini ve metotlarını kullanabilirsiniz. JavaScript böyle bir durumda geçici bir String nesnesi oluşturup işlemi gerçekleştirecek ve ardından geçici nesneyi hafızadan silecektir.

Özellikler ve Metodlar

Özellikler ve Metodlar
MetodAçıklama
valueOfString nesnesinin içerdiği karakter dizisini verir.
length Karakter dizisinin boyunu verir.
anchorHTML anchor elementi oluşturur.
charAtKarakter dizisi içinde belirtilen konumdaki karakteri verir.
charCodeAtKarakter dizisi içinde belirtilen konumdaki karakterin unicode değerini verir.
indexOfAldığı string parametresinin karakter dizisi içindeki konumunu verir.
lastIndexOfAldığı string parametresinin karakter dizisi içindeki son bulunduğu konumu verir.
fromCharCodeAldığı unicode değerin karakter gösterimini verir.
linkHTML link oluşturur.
concatKarakter dizilerini birleştirerek yeni bir karakter dizisi döndürür.
splitKarakter dizisini bölerek sonucu Array dizisi olarak döndürür.
sliceKarakter dizisinin belirtilen kısmını keser.
substringKarakter dizisi içinde belirtilen iki konum arasındaki karakterleri verir.
substrKarakter dizisi içinde belirtilen konumdan belli sayıda karakteri verir.
toLowerCaseKüçük harfe dönüştürür.
toUpperCaseBüyük harfe dönüştürür.

Düzenli ifade metodları
MetodAçıklama
matchKarakter dizisinde düzenli ifade eşleşmesini kontrol eder.
replaceKarakter dizisi içinde belirtilen düzenli ifadeye uyan bölümün değiştirilmesini sağlar.
searchKarakter dizisi içinde belirtilen düzenli ifade için arama yapar.

Formatlı gösterimler
MetodAçıklama
big<big> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "büyük" gösterilmesini sağlar.
blink<blink> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "yanıp-sönmesini" sağlar.
bold<b> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "kalın" gösterilmesini sağlar.
italics<i> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "italik" gösterilmesini sağlar.
small<small> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "ufak" gösterilmesini sağlar.
strike<strike> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "üstü çizgili" gösterilmesini sağlar.
sub<sub> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "altta" gösterilmesini sağlar.
sup<sup> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "üstte" gösterilmesini sağlar.
fixed<tt> etiketi oluşturarak karakter dizisi içindeki karakterlerin "sabit genişlikte" gösterilmesini sağlar.
fontcolor<font color="renk"> etiketi oluşturarak karakter dizisinin belirtilen renkte gösterilmesini sağlar.
fontsize<font size="boyu"> etiketi oluşturarak karakter dizisinin belirtilen boyda gösterilmesini sağlar.
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : support@myNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |